فوندانت چیست؟

sample

 ثابت کننده فوندانت، که به اختصار فوندانت نامیده می شود، ماده ای خوراکی است که برای ثابت نگهداشتن و نگهداری کیک، روی آن پوشانده می شود. این ماده برای کیک و شیرینیجاتی که جنبه دکوری آنها خیلی دارای اهمیت است بیشتر بکار می رود. مواد تشکیل دهنده فوندانت اغلب شامل شکر، آّب، ژلاتین و گلیسرول می باشند.ثابت کننده فوندانت، که به اختصار فوندانت نامیده می شود، ماده ای خوراکی است که برای ثابت نگهداشتن و نگهداری کیک، روی آن پوشانده می شود. این ماده برای کیک و شیرینیجاتی که جنبه دکوری آنها خیلی دارای اهمیت است بیشتر بکار می رود. مواد تشکیل دهنده فوندانت اغلب شامل شکر، آّب، ژلاتین و گلیسرول می باشند. ثابت کننده فوندانت، که به اختصار فوندانت نامیده می شود، ماده ای خوراکی است که برای ثابت نگهداشتن و نگهداری کیک، روی آن پوشانده می شود. این ماده برای کیک و شیرینیجاتی که جنبه دکوری آنها خیلی دارای اهمیت است بیشتر بکار می رود. مواد تشکیل دهنده فوندانت اغلب شامل شکر، آّب، ژلاتین و گلیسرول می باشند. ثابت کننده فوندانت، که به اختصار فوندانت نامیده می شود، ماده ای خوراکی است که برای ثابت نگهداشتن و نگهداری کیک، روی آن پوشانده می شود. این ماده برای کیک و شیرینیجاتی که جنبه دکوری آنها خیلی دارای اهمیت است بیشتر بکار می رود. مواد تشکیل دهنده فوندانت اغلب شامل شکر، آّب، ژلاتین و گلیسرول می باشند.